Lavaman Isvea 45 cm (pa vrime)

Kryesore/Lavamane/Lavaman Isvea 45 cm (pa vrime)