Lavaman Isvea 60cm (pa vrime)

Kryesore/Lavamane/Lavaman Isvea 60cm (pa vrime)